Cho bạn mượn tiền là mất cả bạn lẫn tiền!

34155 Views
06-09-2022
Chỉ cần một người mượn tiền mất uy tín sẽ khiến chúng ta không muốn cho ai mượn nữa.