Những kiểu nhân viên sống không nhờ lương khiến ông chủ phải dè chừng!

2172 Views
16-10-2019
Không có chí tiến thủ, xem trọng những thứ khác không phải tiền bạc, hay những người tự thoả mãn với những cái mình đang có sẽ là những kiểu nhân viên đi làm nhưng không quan tâm đến tiền lương. Đây chính là điều đáng lưu tâm của những người làm chủ.